په دوبۍ کې دافغانستان ا.ج لویه کونسلګرۍ

جنرال قونسلگری جمهوری اسلامی افغانستان در دبی

Extension of Passport

ګران او د قدر وړ افغانانو!

د قلمي پاسپورټونو  تمدید کول بند شویدی او باید کمپیوټري پاسپورټ واخیستل شي. 

مننه